• Home
  • Algemene informatie
  • Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Dimensions Training Institute

Dimensions Training Institute is geregistreerd in het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs).
Dit betekent dat de opleidingen voldoen aan de kwaliteitscode- en normen die de CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) hanteert wat betreft betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid en persoonsgegevens voor het zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, kenbaarheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidbeginsel. Dit betekent dat de opleidingen van DTI vrijgesteld zijn van BTW.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en docenten. U kunt hierbij denken aan geheimhoudingsverklaringen inzake persoonlijke gegevens, casus, toetsen, klachten, etc.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we u te kennen dat wij alle door u verstrekte gegevens zullen opnemen in onze geautomatiseerde administratie. Deze verwerken wij intern en gebruiken wij voor een verantwoord studenten beheer en gedegen bedrijfsvoering. U kunt hierbij denken aan het inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. DTI verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Wilt u geen informatie meer van ons ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk meedelen.

Betalingsvoorwaarden van de modules
Om het voor iedereen mogelijk te maken om de modules van de opleiding te volgen, heeft DTI de opleiding in modules verdeeld. Iedere module is een afgerond geheel die na afronding van de module gelijk in de praktijk ingezet kan worden. Deze modules zijn ook als bijscholing te volgen voor de beroepsverenigingen.

De totale prijs van de module is afhankelijk van het aantal lesdagen en het gereedschap. Deze kunt u terugvinden
op de website van DTI, opleidingkinesiologie.nl of in het studiemap van de opleiding.

Bij ons is het mogelijk om per module in te schrijven. Dit om te voorkomen dat een student aan een studiejaar vastzit waar diegene door welke reden dan ook, niet meer mee door wil gaan. Dit geeft de mogelijkheid om het eigen tempo en kostenplaatje te bepalen en zorgt ervoor dat we altijd gemotiveerde studenten hebben.

1. De totale prijs van de opleiding of de module is afhankelijk van de aantal lesdagen en het gereedschap. U kunt deze onder   aan de modules van de opleiding terugvinden.

2. Voor de module is inschrijfgeld verschuldigd ten bedrage van € 90,00.

3. De inschrijving voor de module is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

4. Zodra het inschrijfgeld is ontvangen versturen wij u een bevestiging van de inschrijving.

5. Het inschrijfgeld wordt bij betaling van totale modulekosten in mindering gebracht.

6. De bedenktermijn is 14 dagen. Restitutie van het eenmalige inschrijfgeld is na de bedenktermijn van 14 dagen niet meer mogelijk.

7. Annulering van de cursus is tot 30 dagen voor aanvang mogelijk. Dit geeft DTI de mogelijkheid om een student van de wachtlijst te benaderen om zich alsnog in te schrijven. Daarna dient het volledige cursusgeld betaald te worden. In het geval van overmacht, beslist de directie van DTI over de restitutie van het geld van de module.

8. Indien de module geheel of gedeeltelijk geen doorgang vindt, wordt het overeenkomstige het geld van de module zonder aftrek van kosten gerestitueerd

9. Uitval van een lesdag dient, indien de student in termijnen betaald, wel betaald te worden. Deze betaling dient binnen 7 dagen na de lesdag te geschieden.

10. Het is mogelijk een gemiste (betaalde) lesdag tijdens een vervolgmodule in te halen.

 DTI biedt de mogelijkheid van betaling in termijnen:

1. Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal lesdagen.

2. Het termijnbedrag is gelijk aan de totale kosten van materiaal en lesdagen gedeeld door het aantal lesdagen en dient contant op de betreffende module dag betaald te worden.

3. De testdozen zijn pas eigendom na volledige betaling.

4. Zodra de eerste lesdag gevolgd is en de student de module niet afmaakt dient het volledige bedrag van de module betaald te worden.

5. DTI is niet aansprakelijk voor gebruik of misbruik van de technieken of het gereedschap van de module.

 Bijscholing.

De student dient zich ieder jaar 2 dagen bij te scholen en met het gereedschap en technieken te werken zoals hij/zij geleerd heeft bij DTI, om in aanmerking te komen voor de praktijken en therapeutenlijs op de website.

Weigering website.
Bij gegronde klachten, onkunde of wangedrag behoud DTI zich het recht om studenten van de praktijken en therapeutenlijst op de website te weigeren.

Persoonlijke belasting van de opleiding
Gezinsdruk, het financiële omstandigheden of de verwerking van het herstel dat de geleerde technieken met zich meebrengt, kan de studietijd vertragen. Bij DTI is dit geen probleem. Het werken met volwassenen houdt voor DTI in; rekening houden met verantwoordelijkheden die een volwassene draagt naast de keuze voor deze studie. Een gemotiveerde student zal ondersteuning krijgen van DTI waar nodig. Op persoonlijke processen in de privésfeer hebben wij als DTI geen invloed maar er wel begrip voor. Het is de student zelf die bepaalt hoelang hij over een studiejaar doet. Een afgerond studiejaar houdt in dat alle modules waaruit het studiejaar bestaat, zijn doorlopen en afgerond. Een overgeslagen module kan op een later tijdstip in een andere groep ingehaald worden. Hiermee bepaalt de student zijn eigen werkdruk, en de financiële en persoonlijke belasting. De totale prijs van
de opleiding of de module is afhankelijk van de aantal lesdagen en het gereedschap, deze kunt u terugvinden in de beschrijving van de modules of in het studieplan van de opleiding.