• Home
  • Algemene informatie
  • Klachten bemiddeling

Kwaliteitsbewaking

DTI acht het voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs het van belang dat zowel de modules als de competenties van de betreffende docenten jaarlijks door de studenten worden geëvalueerd. De evaluatie wordt gedaan op basis van verkregen informatie door middel van ingeleverde evaluatieformulieren die inhoudelijk worden besproken met de docenten en de directie. De verkregen evaluatiegegevens worden teruggekoppeld naar de docenten en spelen een belangrijke rol bij het actualiseren van het onderwijs.

DTI heeft een klachten bemiddeling
1.
De klachtenbemiddelaar zorgt ervoor dat de diploma's voor de opleiding Multidimensionale Kinesiologie uitreikt door DTI aan de studenten gebaseerd zijn op een verantwoorde en rechtvaardige toetsing van de kennis, vaardigheden en attitude die de opleiding nastreeft.

2. De taak van de klachtenbemiddelaar speelt tijdens en rondom examens en de beoordeling van casussen een belangrijke rol. De klachtenbemiddelaar ziet toe op een ordelijk verloop van examen, bepaalt de sanctie voor frauderende studenten, bevordert en controleert de kwaliteit van de toetsing, ziet toe op de naleving van de OER.

Wanneer neem de student contact op met de klachtenbemiddelaar?
In de volgende situaties de student overwegen contact op te nemen met de klachtenbemiddelaar:
1. Als de student meent dat er iets mis is met de wijze waarop een toetsing gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden.

2. Als de student goede redenen heeft om de vaststelling van het cijfer in twijfel te trekken en overleg met de examinator (altijd een van de docenten van de cursus) geen oplossing heeft gebracht.

3. Als de student naar zijn mening ten onrechte niet is toegelaten tot onderwijs activiteiten of een toetsing.

4. Als er bijzondere omstandigheden een rol hebben gespeeld bij een terechte afwijzing of uitsluiting.

5. Als de student meent dat bijzondere omstandigheden rechtvaardigen dat de student een extra gelegenheid moet krijgen voor een toetsing of beoordeling in plaats van wachten op de eerstvolgende reguliere gelegenheid

Hoe neem de student contact op met de klachtenbemiddelaar?
1.
Het eerste aanspreekpunt van de student is de vertrouwenspersoon van DTI. De vertrouwenspersoon is er voor als er sprake is van een (dreigend) conflict of ongewenst gedrag dat niet (meer) rechtstreeks met beide partijen in kwestie kan worden opgelost.

2. Het tweede aanspreekpunt is de interne klachtenbemiddelaar.

3. Het derde aanspreekpunt is de externe klachtenbemiddelaar. Deze is er voor als een klacht intern niet opgelost kan worden. De externe klachtencommissie heeft geen directe betrekking met de DTI.

De student beschrijft het verzoek of bezwaar zo helder mogelijk en baseert zich daarbij op de regels (OER). Hij beschrijft tevens eventuele aantoonbare bijzondere omstandigheden zo helder mogelijk en voegt zo mogelijk bewijsstukken toe. Onder normale omstandigheden ontvangt de student binnen 4 weken een reactie van de bemiddelaar.

De klachtenbemiddelaars vindt je onder algemene informatie bij het team van DTI.

Mocht overeenstemming onverhoopt niet mogelijk zijn dan kan er een klacht ingediend worden bij de klachtenregeling van Stichting K.T.N.O. Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen te Eindhoven. De uitspraak van het KTNO is bindend voor beide partijen.

Stichting KTNO
Gedempte Gracht 45
5611 DL Eindhoven
T: 040 8421336
E:
W
: www.ktno.nl

D.T.I. heeft zelf voor een onafhankelijk advies, externe hulp via een Juridisch serviceabonnement van stichting ZZP Nederland, een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering.

Klachten worden 1 jaar bewaard en opgeslagen bij File-Reg International.
Correspondentie adres:
Postbus 263
1200 AG Hilversum