• Home
  • Algemene informatie
  • Overgangsvoorwaarden

Overgangsvoorwaarden Multidimensionale Kinesiologie

De instroom module is zo ontwikkelt dat de student kennis kan maken met de visie van DTI en met diens werkmethode. De student ervaart dat werken aan zichzelf, aanleren van de technieken en het kunnen werken met het gereedschap samen bepalend zijn in het leren beheersen van de methode. De student leert te communiceren via de methode van de testarm en het overbrengen van trillingen door middel van de techniek gecombineerd met het gereedschap van DTI. Na de instroommodule wordt besproken of de student de opleiding kan volgen. DTI bepaalt of de student voldoende capaciteiten heeft om aan het 1e studiejaar mee te kunnen doen. Iedere module van het studie jaar is een afgerond geheel.

Aan het einde van het 1e studiejaar maakt de student de keuze of hij het 2e studiejaar wil volgen.

Na het afronden van 2e studiejaar wordt de student uitgenodigd voor een gesprek. DTI toetst of de student de technieken en gereedschap van de modules kan hanteren, de informatie van de cliënt en de inhoud van de technieken goed in verband met elkaar kan brengen en de juiste vertaalslag weet te maken en te brengen aan de cliënt.

DTI kijkt of de student alle technieken van de modules van de 3 gevolgde studiejaren kan laten schakelen in een consult. De student moet alle theorie en praktijktechnieken beheersen om in de intentie van module 4 'doorstart na een onbalans' te kunnen stappen. Als de student theorie en/of de technieken niet voldoende beheerst is hij nog niet instaat de juiste verbindingen te maken tijdens een consult.

DTI zal de student adviseren bepaalde modules te herhalen of opnieuw te bestuderen. Dat houdt in dat de student voorbereid wordt om de intentie van module 4 succesvol te kunnen doorlopen. Ook worden al zijn blokkades op de competenties van deze module in kaart gebracht zodat de blokkades gebalanceerd kunnen worden en de student de competenties verder kan ontwikkelen in de modules. Al deze voorbereidingen zijn nodig om het 4e studiejaar met goed resultaat te doorlopen en om uiteindelijk met recht een meester in de Multidimensionale kinesiologie te zijn.

DTI verwacht inhoudelijk van de student dat hij kan netwerken in alles wat hem geleerd is in de voorgaande modules. DTI verwacht dat de student een client kan begeleiden en ondersteunen via de contact en herstellijsten om zijn klacht te overwinnen, alvorens de student kan leren om met de intentie  'het vasthouden van herstel' en 'herstel laten manifisteren in beweging, houding en manier van doen'. van het 4e studiejaar te werken .De nadruk ligt op het volgen van het herstel en of herstel zich in het leven van de client manifesteert. Als herstel niet beklijft waardoor de client terug valt, of dat het aangeboden herstel zich niet volledig manifesteert, kan de student na deze module ook de client daar in begeleiden. De student leert dus in het  laatste studiejaar het onderscheid te gaan zien tussen klachten die gebalanceerd moeten worden en klachten die de client ervaart die voortkomen uit herstel dat niet volledig tot bloei komt. Het is een totaal andere insteek dan in de voorgaande jaren omdat de student nu niet meer aan het herstel zelf werkt.

Hoe wordt er getoetst in de opleiding Multidimensionale kinesiologie?
1. Iedere module heeft een cursus Finito - examen waarin de student voorbereid wordt op het examen. In deze cursus wordt beoordeeld of de student voldoende vaardigheid en kennis heeft
opgebouwd om aan het examen deel te nemen. Vragen worden beantwoord, theorie wordt nog een keer doorgesproken en er wordt geoefend met de technieken en het overbrengen van informatie. Vanuit de casus, die vier weken voor het deelnemen aan deze cursus dient te zijn ingeleverd, wordt een opdracht meegegeven die de student uitwerkt en presenteert aan mede studenten.

2. Aan het einde van de cursus Finito geeft DTI een advies welke competenties de student kan versterken eer hij aan het examen deelneemt. De student kan zijn competenties versterken door een cursus te herhalen of door middel van een werkopdracht die de student meekrijgt.

Het behalen van het diploma voor een module bestaat uit drie onderdelen

Uitwerken van drie consulten in een casus.Theorie examen met schriftelijke vragen. Praktijk examen van één consult.

Overgangsvoorwaarden Medische en Psychososiale basis kennis

Tentamen en examen
1. De datum van een tentamen/examen wordt minimaal een maand van tevoren bekend gemaakt. Wijzigingen van een datum zal in uitzonderlijke gevallen kunnen plaatsvinden. 2. De te toetsen leerstof zal door de betreffende student minimaal een maand van te voren concreet worden aangegeven.

3. De vakken anatomie/fysiologie, somato- pathologie, psychiatrie alsmede het theoretisch gedeelte van de multidimensionale kinesiologie worden schriftelijk getentamineerd/geëxamineerd.

4. Binnen het leergebied multidimensionale kinesiologie kunnen de vakken therapeutische vorming, psychologie en sociale vaardigheden geïntegreerd getoetst worden.

5. Verder is een minimale actieve deelnamen van 100% voor multidimensionale kinesiologie en voor de overige vakken 80% om het onderdeel met voldoende te kunnen afsluiten.

6. De getentamineerde/geëxamineerde leerstof komt niet meer als normatieve toetsing aan bod.

7. Bij te laat verschijnen op een tentamen/examen zal geen extra tijd worden gegeven. De student dient het desbetreffende tentamen/examen af te leggen in de resterende tijd.

8. Indien een student, om wat voor reden dan ook, niet aan een tentamen/examen kan deelnemen, zal als cijfer een 0 worden genoteerd. De betreffende student komt dan in aanmerking voor het maken van de inhaalversie van de tentamen/examen. Dit geldt niet voor studenten die vrijstelling hebben voor het betreffende tentamen/examen.

9. Een inhaal van een hertentamen/herexamen zal in principe op dezelfde wijze worden afgenomen als de oorspronkelijke versie. In bijzonder gevallen kan de directie van DTI besluiten om een student in plaats van schriftelijk, mondeling te laten toetsen.

10. De datum van een inhaal hertentamen/herexamen wordt in overleg met de betrokken docent vastgesteld.

11. Per studiejaar is voor ieder afgelegd tentamen/examen één herkansing mogelijk.

12. Hertentamen/herexamen is slechts twee maal mogelijk. Als de student niet voor het herexamen slaagt is het niet mogelijk de opleiding te vervolgen.

13. Bovengenoemde regels m.b.t. tentamens/examens gelden, indien van toepassing eveneens ook voor hertentamens/herexamens.

14. Ten aanzien van het resultaat van hertentamen/herexamen geldt, dat het tijdens het oorspronkelijke tentamen/examen behaalde cijfer vervalt.

15. Indien een surveillant of later bij het nakijken een docent fraude constateert tijdens een tentamen/examen, wordt de student van de verdere deelname aan het tentamen/examen uitgesloten. Als cijfer zal een 0 worden genoteerd, ongeacht hetgeen reeds op het antwoordformulier is genoteerd. De student komt dat studiejaar dan niet meer in aanmerking voor het maken van de herkansversie van het tentamen/examen.

16. Het resultaat van een schriftelijk tentamen/examen wordt binnen 15 werkdagen nadat dit is afgenomen medegedeeld aan de betreffende student. Deze ontvangt hiervan schriftelijk bewijs, ondertekend door de docent die het tentamen/examen heeft beoordeeld.

17. Tot het tentamen/examen worden slechts studenten toegelaten die geen achterstand in de betaling van lesgelden hebben.