• Home
  • Algemene informatie
  • Wet- en regelgeving

 Wet- en regelgeving

rijksoverheid

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden, vallen onder de wet. De wet geldt ook voor aanbieders van cosmetische behandelingen en aanbieders van alternatieve geneeswijzen. De wet geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).

De wet is officieel per 1 januari 2016 ingegaan maar sommige onderdelen moesten op 1 januari 2017 geregeld zijn. Op 1 januari 2017 dienen zorgaanbieders o.a. te zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid

Waar moet een zorgaanbieder aan voldoen?

Hieronder tref je een samenvatting aan van een aantal eisen:

1. Je dient een klachtenregeling te hebben
Dit is een schriftelijke regeling die aan je cliënten duidelijk maakt hoe zij een klacht kunnen indienen en bij wie. Dit kun je aan iedere nieuwe cliënt bekendmaken.

2. Je dient een klachtenfunctionaris aan te stellen
Deze functionaris dient onafhankelijk te zijn. Een klacht die bij jou ingediend wordt, probeer je in eerste instantie bij voorkeur zelf op te lossen. Lukt dat niet dan kun je je cliënt doorverwijzen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris, die door bemiddeling probeert het geschil op te lossen. Deze bemiddeling wordt verleend zonder kosten voor de cliënt.

3. Je dient je aan te sluiten bij een erkende Geschilleninstantie
Indien de klacht niet naar tevredenheid van de cliënt kan wordt opgelost, dan heeft de cliënt het recht om deze als een geschil aan een door het ministerie van VWS erkende Geschilleninstantie voor te leggen. In je eigen klachtenregeling moet je aangeven bij welke Geschilleninstantie jouw cliënt terecht kan. Een cliënt heeft ook de mogelijkheid om een klacht rechtstreeks aan de Geschilleninstantie voor te leggen als hij of zij van mening is dat in de gegeven omstandigheden geen goede communicatie met jou meer mogelijk is.

(Gebaseerd op de tekst van NIBIG 15.12.16)

Dit is de huidige stand van zaken:

Het aantal erkende geschilleninstanties  is nog klein en voor de complementaire gezondheidszorg zelfs heel klein. Het aantal groeit maar er is een achterstand (of werkvoorraad) in het erkenningsproces. Bij sommige geschilleninstanties kun je je slechts aanmelden als je lid bent van een beroepsvereniging (zoals bijvoorbeeld SCAG - Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg)heeft het initiatief genomen zorgaanbieders aan te sluiten bij geschilleninstantie KPZ (Klachtenportaal Zorg) welke door het ministerie van VWS erkend is. Veel geschilleninstanties eisen van de aangesloten therapeuten dat zij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. NIBIG heeft een onafhankelijke Stichting Wkkgz-fonds opgericht van en voor de aangesloten zorgaanbieders. Een collectief of "onderlinge" als het ware. Voor het aansluiten bij dit fonds investeert de zorgaanbieder in 2017 een bedrag van €35,- exclusief BTW. Dit geldt ook als je tijdens je studie behandelingen uitvoert en vergoeding ontvangt. De heer Krosse van NIBIG verwacht dat dit op termijn, in afwachting van de ontwikkelingen, over zal kunnen gaan naar verzekeraars. Dit is geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering! Als je je niet aanmeldt voor 1 januari 2017 en je krijgt controle van een overheidsambtenaar, dan kun je een reprimande verwachten. Binnen een termijn van 6 weken dien je je inschrijving alsnog in orde te maken. Diegenen die uitsluitend instructeur/docent zijn en zelf geen praktijk voeren of op individuele basis een behandelrelatie met clienten aangaan, vallen volgens Hans Krosse van NIBIG buiten de WKKGZ (15.12.16)

 website van het ministerie van VWS

De wettekst is op bepaalde punten nog niet helemaal uitgekristalliseerd maar in de wandelgangen zien we het volgende ontstaan:

- JA, je dient te voldoen aan al het bovenstaande als je studeert en je praktijk al duidelijk profileert op sociale media, websites, een vergoeding vraagt etc.

- NEE, al het bovenstaande geldt niet als je studeert en geen geld vraagt voor een behandeling of slechts een kleine vergoeding ter waarde van zeg een bos bloemen.

Wat adviseert DTI haar studenten?

Op de eerste plaats ben je zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan alle regels die de WKKGZ je stelt. Houd dus goed in de gaten wat er allemaal aan informatie beschikbaar komt. Op de website van het ministerie van VWS vind je een overzicht van alles wat je moet regelen.